OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

Stadion Miejski GIEKSA Arena w Bełchatowie

Adres: ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów
Pojemność: 5 238 miejsc
Wymiary boiska: 105 x 68 m
Oświetlenie: 2000 lx
Podgrzewana murawa: tak

Podział trybun: trybuna wschodnia A (640 miejsc), trybuna południowa B ( 2084), trybuna zachodnia C (1248), trybuna północna D (1068), trybuna honorowa E (198), sektor gości (384), sektor dla kibiców niepełnosprawnych (26).

 


Regulamin Stadionu

§1

Stadion Miejski (Stadion) w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3, jest własnością Miasta Bełchatowa, administratorem obiektu jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (MCS).

§2 

Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe – mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi.

§3

 1. Szczegółowe zasady udostępniania obiektu uczestnikom imprezy masowej określa niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej.
 2. W przypadku pozostałych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.


§4

 1. Obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej.
 2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§5

 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora imprez lub MCS.
 2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.
 3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu:


1) podczas imprez masowych – w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;

2) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3) osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej;

4) osobie nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na terenie obiektu (brak biletu, karnetu, itp.).

§6

 1. W dniu przeprowadzanych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
 1. Podczas imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy lub wydarzenia.

§7

W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: do wejścia upoważnieni są pracownicy MCS, dostawcy towarów i usług oraz osoby upoważnione przez MCS.

§8

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą MCS.

§9

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:

1) niebezpiecznych przedmiotów, kasków, parasoli o ostrym zakończeniu, butelek, w tym butelek plastikowych, kubków, dzbanków lub puszek, innych przedmiotów, które nie mogą być schowane pod siedzenie, dużej ilości papieru i /lub rolek papieru, wskaźników laserowych;

2) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;

3) flag o znacznych rozmiarach, rozkładanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy (tzw. „sektorówek”) oraz innych elementów mogących posłużyć do ukrycia tożsamości uczestnika imprezy;

4) materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

5) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

6) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

7) urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

§10

 1. Zabrania się na terenie obiektu:

1) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia

rozpoznania osoby;

2) rzucania przedmiotami;

3) używania wszelkiego rodzaju rac i innych środków pirotechnicznych;

4) uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;

5) umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez MCS;

6) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;

7) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§11

MCS zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§12

Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania stadionu można zgłaszać w dni powszednie do Dyrektora MCS.